ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 7 : อารักขาการทรงสถิตเมื่อเผชิญความกดดัน
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
14/08/2022