t
2

BSF

BUILDING STRONG FAMILIES

องค์กรสร้างครอบครัวเข้มแข็งเป็นองค์กรที่มุ่งในการกำจัดความยากจน และรักษาให้เด็กได้อยู่ในครอบครัวที่มีความรัก องค์กรมีเป้าหมายที่จะสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และพัฒนาครอบครัวแบบองค์รวม ในด้านจิตวิญญาณ การศึกษา สุขภาพ อาชีพ สังคม และอีกมากมาย

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ร่วมมือกับองค์กรนี้ในการเป็นพระพรให้กับชุมชน ผ่าน "โครงการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง" โดยคริสตจักรได้ลงพื้นที่ในชุมชนรอบๆคริสตจักร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ

โดยมี คุณพันธสัญญา พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงานโครงการของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของพันธกิจ www.building-strong-families.org/