ความเป็นมา

CHURCH HISTORY

    คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ เป็นคริสตจักรที่อยู่ภายใต้องค์กรสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดยศิษยาภิบาลนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล และภรรยา ทันตแพทย์หญิงสิรีนุช วรรธนาศิรกุล เริ่มนมัสการครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1991 ณ โรงภาพยนตร์สุริวงศ์ ข่วงประตูท่าแพ ต่อมาคริสตจักรได้มีการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารคริสตจักรเพื่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที่นมัสการ บริเวณซอยชมจันทร์ ตำบลป่าแดด และเริ่มนมัสการในอาคารหลังใหม่ครั้งแรก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2010

    ปัจจุบัน คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ มีสมาชิกที่มาร่วมนมัสการสม่ำเสมอ หลากหลายวัย และอาชีพ โดยมีการแบ่งกลุ่มสมาชิก เพื่อสามัคคีธรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอนุชน (Joshua for Jesus: JFJ) กลุ่มคนทำงาน (Young Pro For Christ: YPC) กลุ่มโปร (Professional) และกลุ่มผู้ใหญ่ (Senior)

   คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ มุ่งหวังที่จะเป็นคริสตจักรแห่งการสร้างชุมชนสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ เพื่อสำแดงความรัก และสันติสุขที่แท้จริงของพระองค์ และนำการพลิกฟื้นมาสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก

นิมิต

VISION

“เป็นชุมชนสาวกพระคริสต์ที่พลิกฟื้นสังคม”

“To be a community of Christ-centered disciples transforming our communities.”

ข้อความพันธกิจ

MISSION

“เสริมสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกและส่งอิทธิพลด้านบวกต่อสังคม”

“Equipping believers to become disciples who transform communities.”

ค่านิยม

CORE VALUES


core_values

การทรงสถิตของพระเจ้า
(Presence of God)

สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิด
ความหิวกระหาย
การทรงสถิตของพระเจ้า
Cultivating the hunger
for God’s Presence

ข้อพระคัมภีร์: สดุดี 27:4,
ลูกา 10:39–42, ยากอบ 4:8,
ยอห์น 4:23, สดุดี 22:3


core_values

พระวจนะและพระสุรเสียง
(His Words and His Voice)


พระวจนะและพระสุรเสียงของพระเจ้า
นำเราเข้าใกล้และเปลี่ยนแปลง
เราให้เหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น
The scripture and His voice draws
us closer to God and transforms
us into His likeness.

ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 5:39-40,
2 ทิโมธี 3:15-17, มัทธิว 4:4,
2 โครินธ์ 3:15-18, ยอห์น 10:26-28,
ยอห์น 16:13, อิสยาห์ 50:4-5


core_values

การอัศจรรย์
(Supernatural)


ของประทานเหนือธรรมชาติและ
การอัศจรรย์ เป็นพระสัญญาของ
พระเยซูคริสต์ที่ให้แก่
คริสตจักรของพระองค์
Supernatural gifts, signs and
wonders are Jesus’ promises
to His church.

ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 14:12-14,
กิจการ 2:17-18, มาระโก 16:15-18,
กิจการ 5:12-16


core_values

ครอบครัว (Family)

ตั้งใจสร้างชุมชนผู้เชื่อแบบ
ครอบครัวที่อุทิศตัวรับใช้
กันและกันเหมือนเป็นคนๆเดียว
Intentionally create a family
of believers who commit
to serve one another in unity.

ข้อพระคัมภีร์: เอเฟซัส 2:19,
มัทธิว 12:48-50, กาลาเทีย 6:10,
โรม 8:15-16, กิจการ 2:41-47


core_values

วัฒนธรรมการให้เกียรติ
(Culture of Honor)


เราให้เกียรติและมีท่าทีเชิงบวก
ในความสัมพันธ์ต่อกันและกัน
We honor one another through
positive and godly attitudes.

ข้อพระคัมภีร์: ปฐมกาล 1:26-28,
เอเฟซัส 4:23-24, โรม 12:10,
1 โครินธ์ 12:14-26, 1 เปโตร 2:17,
มัทธิว 26:6-13

ทีมศิษยาภิบาล

PASTORS

นพ. เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ทพญ. สิรีนุช วรรธนาศิรกุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส

พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล

ธิญาภรณ์ วรรธนาศิรกุล

เลขานุการ

ทีมงาน
คริสตจักร

OUR LEADERSHIP TEAM

sunday-worship-circle

รายการวันอาทิตย์

SUNDAY SERVICE PROGRAM

รายการในห้องประชุม

9:00-9:30 อธิษฐานเผื่อรายการ
Pre-Service Prayer
9:30-10:25 นมัสการ
Worship Service
10:25-10:30 ถวายทรัพย์
Offering Time
10:30-10:35 ประชาสัมพันธ์
News & Announcement
10:35-11:25 เทศนา
Sermon
11:25-11:30 อธิษฐานปิดรายการ
Closing Prayer

รายการคริสตจักรเด็ก

10:30-11:20 คริสตจักรเด็ก
Children Church's Classrooms

หมายเหตุ
- คริสตจักรเด็กจะนมัสการร่วมกับผู้ใหญ่ในห้องประชุมก่อน จากนั้นจะแยกไปเข้าเรียนรวีตามห้องต่างๆ ตั้งแต่เวลา 10:30-11:20 น.
- ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน คริสตจักรเด็กจะจัดการนมัสการของคริสตจักรเด็กเอง ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากศิษยาภิบาลกลุ่ม

ติดต่อเรา

CONTACT US

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ 206 ซอยไข่มุก 4 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร: 0-5327-5052, 08-9635-1009

The Acts Church of Chiang Mai 206 Soi Kai Mook 4, Moo 1,
Chiang Mai – Hang Dong road,
Padad, Muang, Chiang Mai, 50100
Tel: 0-5327-5052, 08-9635-1009