t
2

คริสตจักรเด็ก

CHILDREN MINISTRY

คริสตจักรเด็กพันธกิจเชียงใหม่ เราเชื่อและให้ความสำคัญกับ “ครอบครัว” และเราเชื่อในการดูแลและพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ โดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณ ที่เราต้องการปลูกฝังเด็กๆทุกคนให้อยู่ในทางของพระเจ้าที่เขาควรจะเดิน โดยคริสตจักรได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ

กิจกรรมของคริสตจักรเด็ก

1. นมัสการคริสตจักรเด็ก ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน เวลา 9:30 – 11:15 น.
2. ชั้นเรียนพระคัมภีร์ วันอาทิตย์ เวลา 10:30-11:15 น.
     - ชั้นเด็กอ่อน และเด็กเล็ก (ต้องมีผู้ปกครองดูแล)
     - ชั้นเด็กกลาง (ป.1-ป.3)
     - ชั้นเด็กโต (ป.4-ป.6)
     - ชั้นภาษาอังกฤษ (English Speakers)
3. ชั้นเรียนศิลปะเด็กตอนบ่าย อาทิตย์ เวลา 12:00-14:30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณจีราภรณ์ ขันอุระ (ลิตเติ้ล) โทร. 085-032-9859

ติดตามบทเรียนคริสตจักรเด็ก : http://children.actschurchcm.com/lesson