คู่มือเฝ้าเดี่ยว   |   Quiet time

เนื้อหาเกี่ยวกับคู่มือเฝ้าเดี่ยว

การเฝ้าเดี่ยวนั้น เป็นการที่เรามีโอกาสสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ใกล้ชิดพระเจ้าเป็นประจำทุก ๆ วัน ในพระธรรมสุภาษิต 27:17 เหล็กลับเหล็กได้ฉันใด คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น