ชุดคำเทศนา : ยากจนหรือมั่งคั่ง
ตอนที่ 3 : จัดการตัวเองเพื่อทำลายความยากจน 2
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
11/12/2022