ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 3 : พระเยซูที่สวนโกละโกธา
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
10/07/2022