ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 13 : การต้อนรับและการส่งต่อการทรงสถิต
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
13/11/2022