ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 4 : โมเสสและการทรงสถิตของพระเจ้า
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
24/07/2022