ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 12 : เข้าใจองค์ประกอบในการเผชิญหน้าพระเจ้า
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
06/11/2022