ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 11 : การทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
30/10/2022