ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 10 : พระเยซูทรงเป็นศาสนศาสตร์ที่สมบูรณ์ 1 (แสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ)
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
02/10/2022