บทเรียนเด็ก เรื่องโลกนี้สวยงาม  |  

เนื้อหาเกี่ยวกับ บทเรียนเด็ก เรื่องโลกนี้สวยงาม

บทเรียนเรื่องโลกสวยงาม ได้เริ่มตั้งแต่การทรงสร้างของพระเจ้าที่พระองค์ตั้งใจสร้างทุกอย่างด้วยดี แต่มนุษย์ได้เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและได้รับผลของการไม่เชื่อฟังนั้นเราเรียกว่าความบาปทำให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้า แต่พระเจ้ายังทรงรักมนุษย์ได้ให้พระสัญญาที่จะมีผู้หนึ่งมาช่วยให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เป็นภาพรวมของพระคัมภีร์ที่จะเห็นถึงแผนการณ์และความรักของพระเจ้า ในบทเรียนนี้ ข้อพระคัมภีร์ ท่องจำ : ยอห์น 3 : 16 “ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”