การเผยพระวจนะ  |  การเผยพระวจนะ

เนื้อหาเกี่ยวกับ การเผยพระวจนะ

เมื่อเราพูดถึงการเผยพระวจนะ มีความเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้ในคริสตจักร คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ต้องการสอน เรื่องการเผยพระวจนะในยุคของพันธสัญญาใหม่ว่า สิ่งนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าได้ประทานให้กับผู้เชื่อทุกคน เพื่อนำลูกของพระองค์กลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า บทเรียนนี้เราะเรียนรู้ถึงการใช้ของประทานนี้ เพื่อให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และสามารถเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ได้