t
2

การนมัสการ

WORSHIP

เราต้องการเห็นแผ่นดินสวรรค์เคลื่อนลงมาในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ผ่านทางการนมัสการ

เราเชื่อในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระองค์ ยึดมั่นในความสัมพันธ์และครอบครัว การอธิษฐาน และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน