Everlasting God

เสริมกำลังใหม่

Song Credit

Written by:Lincoln Brewster

เสริมกำลังใหม่

Everlasting God


[Verse]                         

เสริมกำลังใหม่  เมื่อเรารอคอยพระองค์

เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์(2รอบ)


[PreChorus]

พระ เจ้า  ครอบครองชั่วนิ  -  รันดร์  ทรงเป็น ความหวังและเรี่ยว-แรง


[Chorus1]                   

ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์         

คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรงหรืออ่อนล้า           

ทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอ ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน ทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดั่งอินทรี


[Chorus2]                       

ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์         

คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรงหรืออ่อนล้า           

ทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอ ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน ทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดั่งอินทรี