I Belong To You

ข้าเป็นของพระองค์

Song Credit

เนื้อร้อง:/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

ข้าเป็นของพระองค์

I Belong To You

[Verse1]

ความรักของพระองค์ สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์

ความชอบธรรมของพระองค์ มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่

ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก

จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา


[Chorus]                

ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์

ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า

ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์

นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน


[Verse2]

ในความรักพระองค์ ความหวาดกลัวต้องหลีกหนีหาย

ทรงเป็นแสงที่ฉาย เหนือความอายและความมืดมน

พระองค์อยู่ข้างเรา แม้เผชิญกับความทุกข์ทน

ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู


[Bridge]

จะความมืดหรือความตายอันตราย  ก็ไม่อาจจะพรากเรา

จากความรักของพระคริสต์ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย