ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 11 : การทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
30/10/2022