ชุดคำเทศนา : ยากจนหรือมั่งคั่ง
ตอนที่ 8 : พระเจ้าทรงเตรียมให้เราเป็นผู้มั่งคั่ง
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
29/01/2023