ชุดคำเทศนา : ยากจนหรือมั่งคั่ง
ตอนที่ 2 : จัดการตัวเองเพื่อทำลายความยากจน 1
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
04/12/2022