ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 10 : พระเยซูทรงเป็นศาสนศาสตร์ที่สมบูรณ์ 2 (ชีวิตและฤทธิ์เดชต้องไปด้วย)
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
09/10/2022