ชุดคำเทศนา : เดินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ตอนที่ 3 : พระลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
24/06/2018