ศิษยาภิบาลกลุ่มต่างๆ   PASTORS OF FELLOWSHIP GROUPS

Jeerapon Khan-Ura

จีราภรณ์ ขันอุระ
Jeerapon Khan-Ura

ศิษยาภิบาลคริสตจักรเด็ก
Children Church Pastor

Warodom Khan-Ura

วโรดม ขันอุระ
Warodom Khan-Ura

ศิษยาภิบาลกลุ่มอนุชน (JFJ)
Youth Pastor

Kanokwan Korkerd

กนกวรรณ ก่อเกิด
Kanokwan Korkerd

ผู้ประสานงานกลุ่มผู้เริ่มต้นวัยทำงาน (YPC)
Young Adult Coordinator

Sattra Sarasak

ศาสตรา สารศักดิ์
Sattra Sarasak

ศิษยาภิบาลกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน (PRO)
Professional Group Pastor

Thawet Chaisin

ทะเวทย์ ไชยศิลป์
Thawet Chaisin

ศิษยาภิบาลกลุ่มผู้ใหญ่
Senior Group Pastor