เจ้าหน้าที่เต็มเวลาประจำคริสตจักร   CHURCH STAFFS

Thawet Chaisin

ทะเวทย์ ไชยศิลป์
Thawet Chaisin


Thanyaphon Iamsaard

ธันยาภรณ์ เอี่ยมสอาด
Thanyaphon Iamsaard


Warodom Khan-Ura

วโรดม ขันอุระ
Warodom Khan-Ura


Jeerapon Khan-Ura

จีราภรณ์ ขันอุระ
Jeerapon Khan-Ura


Punthason Wattanasirakul

พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
Punthason Wattanasirakul


Tiyapohn Wattanasirakul

ธิญาภรณ์ วรรธนาศิรกุล
Tiyapohn Wattanasirakul


Kanokwan Korkerd

กนกวรรณ ก่อเกิด
Kanokwan Korkerd


Phanthasanya Poolsawat

พันธสัญญา พูลสวัสดิ์
Phanthasanya Poolsawat